Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.tvngra.pl

 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1) Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym www.tvngra.pl lub jego rozwinięciami.

2) Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi

a pod adresem internetowym http://tvngra.pl/pdf/regulamin.pdf w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

3) Informacje o Serwisie są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym http://tvngra.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf

3) Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, o ile postanowienia Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług nie stanowią inaczej.

4) Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych Załączników do Regulaminu (będących jego integralnymi częściami), wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określający prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

5) Zasady dotyczące obowiązywania i przestrzegania Regulaminu stosuje się do ewentualnych Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć pod tym pojęciem Regulamin wraz z Załącznikami właściwymi danej Usłudze.

 

§ 2 Definicje

Definicje: Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator -­ podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którymi jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-­952) przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 2 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374849; NIP: 527-­26­44-­004.

Dział Reklamacji TVN Media Sp. z o.o, pod adresem mailowym: gsm@tvn.pl;

3) Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę Odpłatną każdorazowo podawana w Serwisie przy Usłudze Odpłatnej;

4) Dane ­wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub

dostępne dla niego w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;

5) Dane Osobowe -­ wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania osoby fizycznej;

6) Materiały -­ wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

7) Polityka Prywatności -­ dokument zawierający informacje dot. zasad zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika;

dostępny pod adresem internetowym http://tvngra.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf

8) Regulamin -­ niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

9) Serwis – każdy serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem domenowym tvngra.pl lub jego rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

10) SMS Premium -­ oznacza usługę telekomunikacyjną w postaci SMS Premium czyli SMS o podwyższonej opłacie zgodnej z Ceną, który jest wysyłany przez Użytkowników w celu otrzymania odpowiedzi od Administratora w związku z rozwiązanym quizem, psychotestem lub inną zabawą w Serwisie;

11) Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi w Serwisie zgodnie z Regulaminem i Załącznikami do Regulaminu dotyczącymi wybranej Usługi. W przypadku Umowy zawieranej na czas oznaczony integralnym elementem Umowy jest Czas Dostępu do danej Usługi. W przypadku Usług Odpłatnych integralnym elementem Umowy jest Cena za daną Usługę Odpłatną;

13) Usługa Informacyjna -­ Usługa polegająca na udostępnianiu w Serwisie informacji dotyczących różnych dziedzin działalności Serwisu.

 

§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1) Administratorem Serwisu jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166.

2) Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według linii programowej Serwisu.

3) Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”).

4) Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

 

§ 4 Usługi

1) Administrator informuje, ze część usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu zależy od podmiotów trzecich, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu. Podmioty te są świadczące usługi we własnym imieniu przyjmują uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami.

2) Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu -­ zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości -­ może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

 

§ 5 Uczestnictwo w Serwisie

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

 

§ 6 Zasady

1) Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów -­ sprzecznych lub niewłaściwych niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

d. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

§ 7 Reklamacje

1) Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji do Administratora za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres gsm@tvn.pl.

2) W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

3) Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzegają sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

4) Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 8 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1) W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;

b. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;

2) Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

3) Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Materiałów multimedialnych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

4) Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

6) Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

7) Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail gsm@tvn.pl lub pocztą tradycyjną na adres Serwis

www.tvngra.pl, TVN Media Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-­952 Warszawa.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017r